Disclaimer

Verwijzingen en hyperlinks

Verwijzingen of hyperlinks naar andere sites welke niet het eigendom zijn van Agnesi dienen enkel ter informatie van de gebruiker van deze site. Deze sites worden niet door Agnesi onderhouden en Agnesi heeft geen enkele bemoeienis met de vorm en de inhoud van deze sites. Agnesi geeft dan ook geen enkele garantie noch aanvaardt enige aansprakelijkheid met betrekking tot de toegankelijkheid en de inhoud van die sites.

Intellectuele eigendomsrechten

Alle op deze site afgebeelde gegevens, waaronder begrepen teksten, foto's, illustraties, grafisch materiaal,
(handels-)namen, logo's, woord- en beeldmerken zijn eigendom van of in licentie bij Agnesi dan wel andere partijen en worden beschermd door het auteursrecht, het merkenrecht dan wel enig ander intellectueel eigendomsrecht. Het is verboden het materiaal op deze site (al dan niet in bewerkte vorm) te kopiëren, te verveelvoudigen, door te sturen, te verspreiden, openbaar te maken of tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derden, zonder de uitdrukkelijke toestemming van Agnesi

Website laten maken door Dotsimpel